Amaç ve Çıktılar

Program Tanımı

 

Elektrik Mühendisliği; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı; elektrik enerjisinin dönüşümü, kullanımı ve kontrolü; dönüştürücüler, elektrik makinaları, güç transformatörleri vb. her türlü elektrikli cihaz ile enerji sistemlerinin tasarımı, kontrolü, uygulanması, geliştirilmesi, korunması, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenen bir Mühendislik alanıdır.

 


Programın Amaçları

 

A- Elektrik Mühendisliği teorik bilgi birikimini ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek,

B- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek Elektrik Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.

 

 

Mezunların Mesleki Profili

 

Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların çalışma ortamı çok geniş bir alanda değişim gösterir. Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, kontrol ve otomasyon sistemleri, güç elektroniği sanayi, yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi ve endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı geniş iş olanakları mevcuttur.

 


Program Çıktıları

 

 1. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Konularında Yeterli Altyapıya Sahiptir.
 2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Alanlardaki Kuramsal ve Uygulamalı Bilgileri Mühendislik Çözümleri İçin Beraber Kullanır.
 3. Elektrik Mühendisliği Problemlerini Saptar, Tanımlar, Formüle Eder ve Çözer, Bu Amaçla Uygun Analitik Yöntemler ve Modelleme Tekniklerini Seçer ve Uygular.
 4. Bir Elektrik Mühendisliği Sistemini, Sistem Bileşenini ya da Sürecini Analiz Eder ve İstenen Gereksinimleri Karşılamak Üzere Gerçekçi Kısıtlar Altında Tasarlar; Bu Doğrultuda Modern Tasarım Yöntemlerini Uygular.
 5. Elektrik Mühendisliği Uygulamaları İçin Gerekli Olan Modern Teknik ve Araçları Seçer ve Kullanır.
 6. Elektrik Mühendisliği Deneylerini Tasarlar, Deney Yapar, Veri Toplar, Sonuçları Analiz Eder ve Yorumlar.
 7. Bireysel Olarak ve Çok Disiplinli Takımlarda Etkin Olarak Çalışır.
 8. Bilgiye Erişir ve Bu Amaçla Kaynak Araştırması Yapar, Veri Tabanları ve Diğer Bilgi Kaynaklarını Kullanır.
 9. Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilincindedir; Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri İzler ve Kendini Sürekli Yeniler.
 10. Elektrik Mühendisliği Alanının Gerektirdiği Bilişim ve İletişim Teknolojileri ile En Az Bir Bilgisayar Yazılımını (Avrupa Lisans Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) Etkin Biçimde Kullanır.
 11. Türkçe Sözlü ve Yazılı Etkin İletişim Kurar; Bir Yabancı Dili En Az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde Kullanır.
 12. Teknik Resim Kullanarak İletişim Kurar.
 13. Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahiptir.
 14. Proje Yönetimi, İşyeri Uygulamaları, Çalışanların Sağlığı, Çevre ve İş Güvenliği Konularında Bilinç Sahibidir; Mühendislik Uygulamalarının Hukuksal Sonuçları Hakkında Farkındalığa Sahiptir.
 15. Mühendislik Çözümlerinin ve Uygulamalarının Evrensel ve Toplumsal Boyutlardaki Etkilerinin Bilincindedir; Girişimcilik ve Yenilikçilik Konularının Farkındadır ve Çağın Sorunları Hakkında Bilgi Sahibidir.